• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Obsługa Klienta

Taryfa i ceny

CZĘŚĆ 4.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Tabela 1 - Ceny i stawki dla grup taryfowych: T1, T2, T4 i T5 na usługi związane z dostarczaniem ciepła dla odbiorców zasilanych z systemu ciepłowniczego, przedstawia poniższa tabela obowiązująca od 15.02.2018r :

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych
      T1 T2 T4 T5
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok netto 51 426,42
Rata miesięczna zł/MW/rok netto 4 285,54
2 Cena ciepła zł/GJ netto 29,73
3 Cena nośnika ciepła zł/m³ netto 19,73
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok netto 16 758,55 31 239,41 27 031,21 35 804,94
Rata miesięczna zł/MW/m-c netto 1 396,55 2 603,28 2 252,60 2 983,75
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ netto 9,28 18,32 12,40 20,59

 

Tabela 2 - Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej T11 wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla grupy
taryfowej T11
1 Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c netto 5 960,70
2 Cena za ciepło zł/GJ netto 61,56

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CZĘŚĆ 5.

Zasady ustalania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat, zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu taryfowym.

Część 6.
Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych nośnika ciepła określonych w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

Ponadto w przypadkach:

  • niedotrzymania przez strony warunków umowy
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawki opłat, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm.).

Część 7.
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.

ZEC powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

Pliki do pobrania