• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie ciepłownicze
 • 24h/7

Obsługa Klienta

Porady i opinie

Jak oszczędzać energię cieplną?

Działania ZEC

Dla podniesienia jakości świadczonych usług, jako jedna z pierwszych firm ciepłowniczych w Polsce, wdrożyliśmy w 2007 roku system monitoringu i sterowania energią cieplną dla całej infrastruktury ZEC.

Nowoczesny system umożliwia centralne sterowanie siecią ciepłowniczą ZEC. Zapewnia optymalne wykorzystanie energii, paliwa oraz dostosowuje bieżącą produkcję w sposób pozwalający na optymalne z punktu widzenia kosztów prowadzenie gospodarki cieplnej w systemach ciepłowniczych. Skutkuje to niższym jednostkowych kosztem dostawy ciepła do klienta. Nowoczesne technologie i automatyka zastosowana w zmodernizowanych kotłach węglowych pozwalają utrzymać niski poziom kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganych poziomów emisji zanieczyszczeń. Korzystając z infrastruktury komunikacyjnej wprowadzonego systemu zdalnego nadzoru, wizualizacji sieci i węzłów wprowadziliśmy program zdalnego odczytu wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych i wodomierzy.

W jaki sposób można poprawić efektywność wykorzystania energii cieplnej?

 1. Wietrzenie należy robić w taki sposób, aby zapewnić świeże powietrze bez wychładzania pomieszczenia. Wietrzenie krótkie i gruntowne.
  Ciągłe wietrzenie przez uchylone okna jest nieefektywne, zwiększa niepotrzebnie straty ciepła.
 2. Grzejników nie należy zastawiać meblami czy zasłaniać zasłonami. Jest to ważne, gdyż wtedy ciepło będzie ogrzewać pomieszczenie zamiast cyrkulować pomiędzy grzejnikiem a oknem.
 3. Nie powinno się regulować temperatury w pomieszczeniach przez otwieranie okien ale poprzez regulację zaworów termostatycznych. W słoneczny dzień należy odsłonić zasłony, aby promienie słoneczne mogły nagrzać pokój.
 4. Niedostateczna lub niewłaściwa izolacja termiczna okien i drzwi mogą powodować duże straty ciepła. Stare lub nieszczelne okna powinny być wymienione na nowe, a jeżeli ich stan techniczny umożliwia dalszą eksploatację to należy uszczelnić.

Powyższe działania przyczyniają się do obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i mogą spowodować nawet do 15%. zmniejszenie opłat za ogrzewanie.

Co to jest zamówiona moc cieplna?

Żeby przedstawić definicję mocy zamówionej należy zacząć od pojęcia bardziej ogólnego, czyli od mocy cieplnej - jest to ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania) w ciągu godziny. Natomiast zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla:

 1. pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury (+20ºC), i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie;
 2. zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie;
 3. zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

Na jakiej podstawie jest ustalana moc zamówiona i kto ją ustala?

Bilans cieplny budynku jest sporządzany przez osoby uprawnione (projektanta, audytora), na podstawie danych o przegrodach budowlanych obiektu - mówimy tu o potrzebach cieplnych dla ogrzania budynku. Przy podłączeniu do systemu ciepłowniczego lub budowie kotłowni lokalnej dla potrzeb nowo budowanych obiektów, wielkość mocy zamówionej określa się na podstawie projektu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Potrzeby cieplne dla przygotowania ciepłej wody w w/w przypadkach określa projektant na podstawie ilości mieszkańców lub ilości punktów czerpalnych c.w.u. z zastosowaniem współczynnika nierównomierności rozbioru ciepłej wody. Wielkość mocy zamówionej może być weryfikowana na wniosek klienta (podstawą zmniejszenia mocy zamówionej mogą być realizowane przez właścicieli obiektów działania modernizacyjne obiektu i instalacji c.o.).

Czy jest możliwa zamiana taryfy opłat za ciepło poprzez zmniejszenie kosztów stałych, a zwiększenie opłat za pobraną energię cieplną wg wskazań liczników?

W taryfie ceny i stawki zostały tak skalkulowane, że opłaty stałe, uzależnione od mocy zamówionej, nie mogą przekraczać 30 % rocznych kosztów dostawy ciepła, natomiast 70 % opłat jest uzależnionych od ilości pobranej przez odbiorcę energii. Oczywiście jest możliwa zmiana tej struktury właśnie w kierunku zmniejszenia opłat stałych, jednakże dla dużych odbiorców obciążenie za dostarczone ciepło w sezonie grzewczym mogłoby stać się uciążliwe, a w spółce spowodować zachwianie płynności finansowej.

Kto decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego? Dlaczego nie ma możliwości grzania w lecie, gdy są zimne dni?

Prawo Energetyczne opisuje sezon grzewczy jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. O rozpoczęciu sezonu decyduje indywidualnie każdy odbiorca. Na jego pisemny wniosek służby eksploatacyjne ZEC Sp. z o.o. mają obowiązek uruchomienia dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania. Jednakże do tej pory nie odnotowaliśmy żadnego zgłoszenia czy zapytania ze strony naszych klientów o możliwość ogrzewania mieszkań w chłodne dni lata. Mając na względzie jakość i poziom czynionych przez nas usług, należy zastanowić się nad umożliwieniem naszym klientom korzystania z ciepła przez cały rok. Szczególnie w przypadku właścicieli domków jednorodzinnych, ogrzewających się gazem lub olejem, pojęcie sezonu grzewczego nie istnieje. Jako jeden z argumentów, przemawiających za stosowanym przez nich źródłem ciepła, przytaczają oni możliwość natychmiastowego uruchomienia kotła w chłodne dni poza sezonem grzewczym. Problem ogrzewania budynków w porze letniej dotyczy przede wszystkim zakładów opieki zdrowotnej, przedszkoli, szpitala. W systemach ciepłowniczych ZEC Sp. z o.o. , pracujących przez cały rok w okresie letnim dla potrzeb przygotowania ciepłej wody istnieje możliwość uruchamiania układów centralnego ogrzewania (działania te winny być jednak poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną, badaniem rynku). Na przykład węzły cieplne eksploatowane przez ZEC Sp. z o.o. , posiadające układy automatycznej regulacji centralnego ogrzewania, są technicznie przygotowane do dostarczania ciepła nawet latem. Obecnie po zakończeniu sezonu grzewczego, na wyraźny wniosek klienta, automatyka pogodowa jest przełączana na sezon letni. Jeśli nie robilibyśmy tego, to bez względu na porę roku, w przypadku gdy temperatura zewnętrzna spadłaby poniżej +16°C, zawory regulacyjne automatycznie otwierałyby się i ciepło byłoby dostarczane do mieszkań. Istotna jest również informacja, że zgodnie z „Taryfą dla ciepła" pierwsze uruchomienie i zakończenie sezonu grzewczego jest bezpłatne, natomiast każde kolejne włączanie i wyłączanie dostawy ciepła jest już czynnością odpłatną. Każdorazowe pisemne zlecenie klienta na uruchomienie lub wyłączenie ciepła wiąże się więc z dodatkowymi kosztami na poczet ogrzewania.

Jakie mogą być konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.

Dlaczego zamontowane na grzejnikach termozawory, nie spełniają oczekiwań temperaturowych w pomieszczeniach 16-25°C ?

W istniejących zasobach mieszkaniowych instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania projektowane były z uwzględnieniem jakości stosowanych przegród budowlanych, a w szczególności na podstawie współczynnika przenikania ciepła dla każdego rodzaju przegrody (stolarki okiennej, ścian zewnętrznych, stropów.) Prawidłowo zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania winna zapewnić, przy ustalonych parametrach jej pracy, temperaturę w pomieszczeniach mieszkalnych na poziomie +20°C (w łazience +25°C). Nie bez znaczenia jednak jest również umowa sprzedaży ciepła sporządzona pomiędzy dostawcą ciepła, a klientami - jeden z załączników do umowy określa tabelę regulacyjną - tj. temperatury pracy instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej - tzw. krzywa grzania. Standardowa krzywa grzania wynosi 90/70°C. Oznacza to, że przy temperaturze zewnętrznej -20°C, temperatura w pomieszczeniu winna kształtować się na poziomie +20°C. Zdarza się jednak, że klient zdecyduje się na niższą krzywą grzania i wówczas nawet jeśli przygrzejnikowe zawory termostatyczne są odkręcone na 5, to temperatura nie będzie wyższa od tej, jaka została ustalona z klientem. Ograniczenie dostawy ciepła dla osiągnięcia umownych parametrów instalacji c.o. jest realizowane na poziomie węzłów cielnych - za pośrednictwem wymienionych już wcześniej układów automatycznej regulacji.

Temperatury w pomieszczeniach na poziomie +25°C i więcej dotyczą lokatorów, korzystających z ciepła dostarczanego z węzłów, dla których ustalona jest wyższa krzywa grzania 95/70°C, a budynek został docieplony i wymieniono stolarkę okienną. W takim przypadku faktycznie, w zależności od tego jak bardzo odkręcą termozawory, mogą pobierać znaczną ilość ciepła. Nie trzeba jednak tłumaczyć, że jest to związane z większymi kosztami ogrzania 1m2 powierzchni mieszkalnej. Wzrost temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu o każdy kolejny 1ºC powyżej temperatury normatywnej czyli +20ºC powoduje wzrost opłat o 10%.

Jaki jest termin usunięcia awarii urządzeń grzewczych, awarii związanych z niedogrzaniem pomieszczeń?

Awaria jest specyficzną sytuacją. W momencie jej zaistnienia nie można zwlekać z usunięciem uszkodzenia. W miarę naszych możliwości reagujemy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli przyczyną niedogrzania mieszkania jest awaria na węźle, usuwamy ją najszybciej jak to możliwe, natomiast jeśli w instalacji wewnętrznej, to wspólnie z administratorem ustalamy, a następnie usuwamy przyczynę. Dla awarii, które występują na sieci ciepłowniczej istotny jest czas lokalizacji awarii, jak również informacja o uzbrojeniu terenu, wymagająca poczynienia każdorazowych uzgodnień z przedsiębiorstwami sieciowymi takimi jak TP SA, Zakład Energetyczny oraz Zakład Gazowniczy, aby przez przypadek nie uszkodzić linii tych instytucji. Należy jednak przyznać, że na ogół nie mamy problemów z tymi zezwoleniami, przebiega to bardzo sprawnie.

Co należy do obowiązków dostawcy ciepła?

Do obowiązków dostawcy ciepła należy wywiązywanie się z warunków umowy dotyczącej dostawy ciepła, ciepłej wody. Chodzi o to, aby klient był zadowolony z jakości świadczonych usług. Jakość, ilość, terminowość - to są podstawowe wyznaczniki poziomu usług. Dostawca powinien również dbać o utrzymanie sieci w należytym stanie, bezawaryjną pracę urządzeń, odpowiednią jakość i ilość dostarczanego czynnika oraz natychmiastową reakcję na wszelkie zgłoszenia i interwencje klientów.

Kto kontroluje przedsiębiorstwa energetyczne w kwestii poprawności sporządzania taryfy?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy stron: firma ciepłownicza – dba o interesy odbiorcy, sprawdzając zasadność ustaleń oraz staranność sporządzenia taryfy.