• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

O firmie

Regulamin organizacji wycieczek

Regulamin organizacji wycieczek na terenie

Ciepłowni C01 ul. Kościelna 100

ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

Definicje i oznaczenia

 • ZEC-C01 - Ciepłownia C1 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice
 • ZEC - ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice
 • Ścieżka edukacyjna - wytyczona w sposób bezpieczny trasa do zwiedzania na terenie ZEC-C1, zwana w treści regulaminu także ścieżką
 • Przewodnik wycieczki - pracownik ZEC-C01.
 • Kierownik wycieczki - osoba odpowiedzialna za organizację wycieczki grupy zorganizowanej (ze strony szkoły, uczelni, zakładu pracy itp.)
 • Opiekun - uczestnik wycieczki, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo grupy (np. nauczyciel, wykładowca, rodzic itp.)

§ 1

 1. Ścieżka edukacyjna zlokalizowana jest na terenie ZEC-C01 w Starachowicach.
 2. Ścieżka przebiega na zewnątrz i wewnątrz budynku zakładu, na różnych jego poziomach. Na trasie ścieżki znajdują się schody. Przewidywany czas zwiedzania wynosi max. 1 godzinę. Zwiedzanie ścieżki wymaga sprawnego poruszania się wyznaczoną trasą.
 3. Ścieżka edukacyjna przeznaczona jest do zwiedzania przez grupy zorganizowane a także osoby indywidualne, z których na potrzeby wycieczki w ZEC-C01 zostanie utworzona grupa zorganizowana.
 4. Na ścieżce edukacyjnej przyjmuje się dzieci powyżej 7 lat lub uczęszczające do szkoły podstawowej. Osoby niepełnoletnie mogą także zwiedzać ZEC-C01 w ramach grupy zorganizowanej osób indywidualnych wyłącznie wraz z rodzicem/ opiekunem. Rodzic/ opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko.
 5. Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 40 osób, z zastrzeżeniem punktu 6 niniejszego paragrafu.
 6. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa grupa zorganizowana może zostać podzielona na dwie grupy liczące maksymalnie 20 osoby, w tym opiekunowie.
 7. Każda grupa wchodząca na trasę Ścieżki musi posiadać przynajmniej jednego opiekuna, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6., Poz. 69 ze zm.) z wyłączeniem grup o których mowa w § 2 pkt 2.

§ 2

 1. Grupy zorganizowane (zakłady pracy, wycieczki zorganizowane, szkoły, szkoły wyższe itp. ) mogą zwiedzać Ścieżkę w wyznaczony przez ZEC-C01 dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 12.00 po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego drogą mailową.
 2. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu dostępny jest na stronie internetowej ZEC-C01: www.zecstar.pl, w zakładce „LEKCJA CIEPŁA”. Formularz ten należy uzupełnić o brakujące w nim dane i odesłać zeskanowany na adres m.jaroszek@zecstar.pl
 3. Rezerwacji wejścia grupy zorganizowanej dokonuje pracownik ZEC po otrzymaniu od kierownika wycieczki formularza zgłoszeniowego, o którym mowa powyżej i odesłaniu potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 4. Kierownicy wycieczek zobowiązani są do zapoznania powierzonych opiece dzieci/młodzieży/dorosłych z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun wycieczki potwierdza własnoręcznym podpisem dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

§ 3

 1. Osoby indywidualne mogą zwiedzać Ścieżkę raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez ZEC-C01.
 2. Zgłoszenia przesyła się drogą mailową na adres m.jaroszek@zecstar.pl. Zgłoszenie powinno zawierać termin zwiedzania, ilość oraz listę zgłaszanych osób.  
 3. Rezerwacji wejścia osób indywidualnych dokonuje pracownik ZEC-C01 po otrzymaniu od osoby zainteresowanej wiadomości email, o której mowa powyżej i odesłaniu potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 4. Ze zgłoszonych osób indywidualnych każdorazowo utworzona zostaje grupa zorganizowana, której podczas zwiedzania towarzyszy przewodnik.
 5. Przed rozpoczęciem zwiedzania osoba indywidualna potwierdza własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).

§ 4

 

 1. Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika ZEC-C01 – Przewodnika wycieczki.
 2. Przed rozpoczęciem zwiedzania Przewodnik wycieczki zapoznaje zwiedzających
  z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie ZEC-C01 oraz sprawdza stan liczebny uczestników wycieczki.
 3. Grupa oprowadzana jest przez Przewodnika wycieczki po obiektach ZEC-C01 zgodnie
  z wytyczoną trasą ścieżki edukacyjnej.
 4. Na terenie ZEC-C01 przejścia dozwolone są jedynie w wyznaczonych miejscach.
 5. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do poruszania się w zwartej grupie, na czele której idzie Przewodnik wycieczki a na jej końcu opiekun wycieczki.

§ 5

 1. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia Przewodnika wycieczki do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.
 2. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzenia osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 3. ZEC-C01 nie ponosi odpowiedzialności za:
 • pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu.
 • szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.

 

§ 6

 

Ścieżka edukacyjna została zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo
i komfort zwiedzających i wyposażona w tym celu w odpowiednie instalacje: m.in. wentylację mechaniczną, klimatyzację, ogrzewanie oraz architektoniczne elementy zabezpieczające: m.in. balustrady, okna szklone szkłem bezpiecznym. Tym niemniej zastrzega się, że ZEC-C01 jest zakładem energetyki przemysłowej zajmującym się wytwarzaniem ciepła, na terenie którego występują następujące zagrożenia:

 1.  natężenie hałasu ( około 80 – 84 dB ),
 2. pyły przemysłowe ( w granicach dopuszczalnych norm PN ),
 3. wysokie temperatury,
 4. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, schody, progi),
 5. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),

§ 7

Na terenie ZEC-C01 znajdują się:

 1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem i wysoką temperaturą,
 3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami,
 5. przejścia i dojścia na wysokości.

§ 8

Cały teren obiektu ZEC-C01 jest monitorowany.

 

§ 9

 1. Na terenie ZEC-C01 każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do stosowania następujących środków ochrony indywidualnej:
 • kask ochronny,
 • kamizelka ochronna.
  1. Środki ochrony indywidualnej wydawane są przez Przewodnika wycieczki przed jej rozpoczęciem i podlegają zwrotowi bezpośrednio po jej zakończeniu.

§ 10

 

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w swobodny ubiór.
 2. Uczestników wycieczki na terenie zakładu ZEC-C01 obowiązuje zakaz używania obuwia na wysokim lub wąskim obcasie. Ze względu na możliwość przechodzenia przez pomosty kratownicowe zaleca się noszenie butów na płaskiej i twardej podeszwie.

§ 11

 1. W związku z występującymi zagrożeniami zabrania się zwiedzającym:
 1. dotykania instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych,
 2. manipulowania przy maszynach i narzędziach oraz ich używania,
 3. palenia papierosów i używania ognia,
 4. wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
 5. przebywania w miejscach niedozwolonych,
 6. samowolnego oddalania się od grupy,
 7. biegania po terenie ZEC-C01,
 8. spożywania w trakcie zwiedzania jakichkolwiek pokarmów oraz płynów, za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego,
 9. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 10. używania telefonów komórkowych,
 11. spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających,
 12. wprowadzania zwierząt,
 13. zaśmiecania obiektów.
 1. W trakcie przebywania na terenie ZEC-C01 należy bezwzględnie stosować się do uwag
  i poleceń Przewodnika wycieczki lub innych osób pracujących w ZEC-C01.
 2. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie zgłosić to Przewodnikowi wycieczki.
 3. W razie zasłabnięcia lub innego zdarzenia na trasie ścieżki powstałego w związku
  z warunkami, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, uczestnik nie będzie dochodzić od ZEC  żadnych roszczeń z tym związanych.
 4. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się Przewodnika wycieczki do sprawdzenia stanu liczebnego wycieczki.

§ 12

 1. Jeżeli w trakcie wycieczki zdarzy się sytuacja nadzwyczajna/awaryjna – np. pożar należy:
 1. bezwzględnie stosować się do poleceń Przewodnika wycieczki,
 2. stosować się do procedury ewakuacji obwiązującej na terenie ZEC-C01,
 3. stosować się do znaków ewakuacyjnych obowiązujących na terenie ZEC-C01,
 4. w razie pożaru zabronione jest korzystanie z windy.

§ 13

Uczestnicy wycieczki odpowiadają za straty materialne i inne spowodowane niewłaściwym zachowaniem, w tym przede wszystkim niestosowaniem się do poleceń Przewodnika wycieczki
i regulaminu wycieczki.

 

§14

Odwiedzający przebywa na terenie Ciepłownia C1 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH na własną (rodziców/opiekunów) odpowiedzialność.

§15

Zwiedzający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji terminu i zwiedzania ścieżki edukacyjnej.

 

 

Starachowice , 23.10.2018r

 

                                                                                         …………………………………………………….
 

Załącznik nr 1

Formularz

zgłoszeniowy dla grup zorganizowanych

 

 1. oświadczam, że wszyscy uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z treścią Regulaminu organizacji wycieczek na terenie Ciepłowni C1 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH
  i poinformowani o konsekwencjach nie stosowania się do niego,

 

 1. przyjmuję do wiadomości, że odwiedzający przebywa na terenie Ciepłowni C1 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH na własną odpowiedzialność, o czym poinformowałem/łam uczestników wycieczki.

 

Imię i nazwisko opiekuna(ów)

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres placówki (np. Zakład Pracy, szkoła, inne)

 

 

 

 

Data zwiedzania

 

 

 

Liczba uczestników wraz z opiekunem

 

 

 

 

Podpis Kierownika wycieczki:

 

 1.  

                                                                                                                     

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu organizacji wycieczek na terenie Ciepłowni C1 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
 2. Przyjmuję do wiadomości, że przebywam na terenie Ciepłowni C1 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH na własną (rodziców/ opiekunów) odpowiedzialność.
 3. Oświadczam, że wyrażamy zgodę na umieszczanie i publikowanie zdjęć wykonanych podczas  wycieczki na terenie na terenie Ciepłowni C01 ul. Kościelna 100 ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice:
  1. na stronie internetowej ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice,
  2. profilach internetowych zarządzanych przez ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice jak Facebook, Youtube i inne
  3. oraz w innych mediach w celu informacji i promocji ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice.
 4. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
 6. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak
  w oświadczeniu.
 7. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

 

Starachowice, dn.  ……………………….

 

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

Pliki do pobrania