• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie ciepłownicze
 • 24h/7

O firmie

Misja i cele

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania.

Misja

Misją Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach jest:

niezawodne zaspokajanie potrzeb klientów:

 1. zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz optymalnej temperatury ciepłej wody,
 2. minimalizacja kosztów działania,
 3. zapewnienie społecznie akceptowalnego poziomu cen i stawek opłat za usługi ciepłownicze.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach jest ukierunkowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z najwyższymi standardami oraz na wprowadzanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz bezwzględne przestrzeganie norm i zasad ochrony środowiska.

Strategia

W działalności Spółki wytyczone cele pozwalają zrozumieć dokąd organizacja zmierza. Opracowana strategia rozwoju Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach jest  zgodna z Polityką energetyczną Polski oraz Unii Europejskiej do 2030 roku. Ma ona stanowić koncepcję działań pozwalającą podjąć wyzwania przyszłości. Podstawą planowania strategicznego jest właściwa diagnoza stanu obecnego i prognoza dotycząca rozwoju wydarzeń w otoczeniu firmy. Stwarza to możliwości wyznaczenia kierunku działań oraz zbudowania poprawnej strategii rozwoju. Strategia powinna być wizją przewidywanych celów określając priorytety oraz kierunki rozwoju, w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Cele zawarte w strategii powinny mieć charakter długoterminowy i przyczyniać się do trwałego rozwoju firmy. Niniejsza strategia obejmuje horyzontem czasowym lata  2016 – 2020.

Realizacja misji i wynikającej z niej strategii obejmuje wszystkie obszary aktywności Spółki zgrupowane w następujących strategiach funkcjonalnych:

 • Strategia rozwoju rynku,
 • Strategia w obszarze produkcji i dystrybucji,
 • Strategia w obszarze ochrony środowiska,
 • Strategia dywersyfikacji produkcji,
 • Strategia sprostania konkurencji,
 • Strategia zarządzania Spółką.

 

Aktualne uwarunkowania oraz trendy w rozwoju ciepłownictwa w Polsce powodują, iż strategiczne działania firmy do roku 2020 skupiają się w kilku podstawowych obszarach:

 • poszukiwanie i pozyskiwanie nowych odbiorców,
 • poszerzanie oferty usług ciepłowniczych,
 • dywersyfikacji produkcji,
 • wprowadzanie nowych technologii w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
 • usprawnienia organizacyjne oraz techniczne dystrybucji ciepła, nadzoru i kontroli pracy systemu,
 • modernizacja systemu ciepłowniczego,
 • ochronie środowiska,
 • obniżanie kosztów funkcjonowania Spółki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów stałych.

Celem nadrzędnym wszelkich wprowadzanych rozwiązań w tych obszarach jest:

 • zapewnienie możliwości pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców oraz utrzymanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa energetycznego,
 • podwyższanie standardów jakościowych zaopatrzenia w ciepło,
 • podniesienie efektywności wykorzystania paliw i energii, w tym energii odnawialnej oraz energii produkowanej w skojarzeniu,
 • obniżenie łącznych kosztów zaspokajania potrzeb energetycznych społeczeństwa lokalnego,
 • utrzymanie pozycji na rynku, w warunkach konkurencji.