• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Wykonanie izolacji zasobnika wody uzdatnionej na ciepłowni

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie izolacji zasobnika wody uzdatnionej na ciepłowni C01 przy ulicy Kościelnej 100

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Zamawiający:

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie izolacji zbiornika o pojemności 10m3 na Kotłowni Zakładowej

Zakres zamówienia obejmuje:

  • 2.1. Wykonanie konstrukcji.
  • 2.2. Uzupełnienie wełny mineralnej.
  • 2.3. Uzupełnienie blachy.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z nazwą zamówienia, w sekretariacie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, piętro II pok. 208,
w terminie do dnia 28. września 2015 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do siedziby ZEC po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.09.2015 r.

5. Informacji o zamówieniu udziela:

Kierownik Wydziału Produkcji: Pan Mariusz Ciepielewski, tel: 606 205 485

6. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyny.