• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Informacje

Budowa przyłącza cieplnego do budynku Hotelu Europa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizację zadania:

"Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur stalowych preizolowanych do budynku Hotelu Europa przy ul. Radomskiej 76a w Starachowicach, na działce nr ewid. 10/11, 9/63, 9/62, 7/3."

1. Zamawiający:

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice; tel. (41) 274-80-53, fax (41) 274-78-46 e-mail: sekretariat@zecstar.pl

2. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Piotr Pożoga – Inspektor ds. Technicznych, Dział TT
Joanna Adamczyk-Dziubińska – Kierownik Działu Technicznego TT

Informacji udziela się w dni robocze, w godzinach: 7:00 ÷ 14:00

Zamawiający ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.: "Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur stalowych preizolowanych do budynku Hotelu Europa przy ul. Radomskiej 76a w Starachowicach, na działce nr ew. 10/11, 9/63, 9/62, 7/3" i zaprasza do składania ofert.

3. Zakres przedmiotu zamówienia.

Stan istniejący:

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się budynki usługowe.

Projektowane przyłącze przebiegać będzie pod terenami o nawierzchni gruntowej oraz w większości pod terenami utwardzonymi.

Trasa przyłącza przewidziana jest przez działki nr 10/11, 9/63, 9/62, 7/3, które są zabudowane i zagospodarowane.

Na powyższych działkach istnieje liczne uzbrojenie tj.

 • sieć cieplna,
 • sieć telekomunikacyjna,
 • wodociąg,
 • gazociąg,
 • kanalizacja sanitarna,
 • kanalizacja deszczowa,
 • energia elektryczna.

Przedmiot zamówienia:

Budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego o parametrach 131/66°C i 1,6 MPa od istniejącej sieci cieplnej preizolowanej DN 2x100/200mm, znajdującej się w rejonie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 od strony ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach, do budynku Hotelu Europa przy ul. Radomskiej 76a w Starachowicach.

 • Przewidziana do realizacji budowa przyłącza wykonana będzie w technologii preizolowanej Logstor Ror, z zastosowaniem rur stalowych podwójnych TwinPipe.
 • Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci zaprojektowano za pośrednictwem trójnika równoprzelotowego. Zmianę kierunku włączenia przyłącza zastosowano poprzez zastosowanie kolana 90°. Na projektowanych przewodach cieplnych za połączeniem zaprojektowano, zawory odcinające (preizolowana armatura odcinająca), kształtkę przejściową, mającą na celu przejście z rur pojedynczych na rury podwójne TwinPipe.
 • Długość odcinka projektowanego przyłącza wynosi 120,90mb z uzbrojeniem.
 • Projektowane przyłącze należy wykonać z rur stalowych preizolowanych o średnicach:
  - średnica rur stalowych preizolowanych pojedynczych 2xØ114,3x3,6/200mm,
  - średnica rur stalowych preizolowanych podwójnych TwinPipe Ø114,3x3,6/315mm.
 • Przejście przyłączem pod drogą (ul. Batalionów Chłopskich) wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszenia konstrukcji jezdni.
 • Przy przejściu przewodu preizolowanego przez ścianę budynku należy na przewodzie przewidzieć tulejkę ścienną oraz po wprowadzeniu do piwnic zamontować zawór odcinający przystosowany do sieci ciepłowniczych wysokich parametrów o DN 100mm z końcówką do wspawania o parametrach 25 atm, 150°C.
 • Projektowane rurociągi będą układane bezpośrednio w ziemi w technologii bezkanałowej w wykopach otwartych.
 • Trasa przyłącza przewidziana jest przez działki nr 10/11, 9/63, 9/62, 7/3.
 • Projektowane przyłącze zostało zlokalizowane w gruncie na głębokości 1,0m pod powierzchnią terenu, przy założeniu zagłębienia istniejącej sieci 1,2m.
 • Wykonawca zobowiązany będzie zlecić firmie geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowego przyłącza cieplnego, po czym opracowaną mapę inwentaryzacyjną przekazać Zamawiającemu.
 • Wykonawca zobowiązany będzie wyrównać i zagospodarować teren z przywróceniem do stanu pierwotnego.
 • Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym i schemacie montażowym.

Zestawienie części zagospodarowania działek:

 • przewód ciepłowniczy preizolowany stalowy pojedynczy 2xØ114,3x3,6/200mm – 2 x 4,5 mb z uzbrojeniem (trójnik, kolana 90°, zawory odcinające)
 • przewód ciepłowniczy preizolowany stalowy podwójny TwinPipe Ø114,3x3,6/315mm – 116,40 mb z uzbrojeniem (kolana, złączka przejściowa)
 • taśma lokalizacyjna – 120,90 mb,
 • rura ochronna na istniejącym uzbrojeniu, jeśli takie występuje.

Warunki geotechniczne:

Pod warstwą gleby na trasie posadowienia projektowanego przyłącza występują piaski drobne i gliniaste, gliny piaszczyste oraz iły w stanie półzwartym. Grunty te nie obejmują mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych przy zwierciadle wody poniżej projektowanego posadowienia.

Reasumując stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, gdzie występujące warstwy gruntów zalegają poziomo i stwarzają warunki do posadowienia projektowanych przewodów.

Całość robót związanych z realizacją przyłącza z rur preizolowanych wykonać ściśle wg: projektu zagospodarowania, przedmiaru robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustaleń z inwestorem oraz warunków technicznych Logstor Ror.

Wszystkie potrzebne materiały dostarcza i montuje Wykonawca.

4. Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamówienia:

4.1. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami. W czasie wykonywania prac należy zapewnić warunki bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.

4.2. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na własną odpowiedzialność i na własny koszt i złożyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

4.3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a) ubezpieczenia we własnym zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

b) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia spełniającego wymagania obowiązujących przepisów i dotyczącego prac wynikających z realizacji przedmiotu Umowy,

c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza robót,

d) zapewnienia organizacji robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń (przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie) w istniejących obiektach i urządzeniach,

e) w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty ewentualnych odszkodowań,

f) przywrócić i uporządkować miejsce robót do stanu pierwotnego, a wszelkie odpady wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez dodatkowego wynagrodzenia,

g) do robót zatrudnić kadrę w odpowiedniej ilości i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować odpowiedni sprzęt,

h) przeprowadzić niezbędne próby, badania, odbiory i nadzory na swój koszt przy udziale przedstawicieli Zamawiającego,

i) przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dopuszczenia do obrotu, aprobaty i deklaracje na wszystkie zastosowane materiały przy realizacji przedmiotu Umowy,

j) przekazać Zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia.

4.4. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w normach państwowych i świadectwach dopuszczających dany materiał do stosowania na rynku polskim.

4.5. Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać standardom technicznym, posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty.

5. Warunki jakie musi spełnić Oferent.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 • Posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności.
 • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Posiadający ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności na kwotę nie mniejszą niż 150% ceny ofertowej.
 • Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto oraz brutto (z obowiązującym podatkiem VAT) obejmującą całość przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych polskich.
 • Wymagany okres gwarancji na całość zadania minimum 5 lat.

6. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia, terminy płatności.

 • Termin realizacji: do 10.12.2015r. - zakończenie realizacji zamówienia, zgłoszenie odbioru całości zamówienia.
 • Płatność jedną fakturą VAT po odbiorze końcowym zadania.
 • Termin płatności wyniesie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego.

7. Składanie ofert (przygotowanie, terminy)

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

c) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania cenowego (Załącznik Nr 1).

d) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 2).

e) Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie.

Koperta adresowana na Zamawiającego powinna zawierać opis:

Budowa przyłącza cieplnego do budynku Hotelu Europa przy ul. Radomskiej 76a w Starachowicach.

f) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie ZEC, piętro II pok. 208, w terminie do dnia 19.10.2015r. do godz. 12.00

Oferty, które wpłynęły do siedziby ZEC po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice w dniu 19.10.2015r. o godzinie 12.30

g) Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 2 dni od doręczenia mu informacji o wyborze jego oferty.

9. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

10. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełnić Oferent.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków ofertę należy uzupełnić o następujące dokumenty:

10.1. Aktualny odpis z właściwego KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

10.2. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy Wykonawcy.

10.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – umowa regulująca ich współpracę.

10.4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

10.5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

10.6. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz warunki gwarancji.

Uwaga: Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 7 niniejszego zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

 • Załącznik Nr 1 – Formularz zapytania cenowego.
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.
 • Załącznik Nr 3 – Projekt zagospodarowania.
 • Załącznik Nr 4 – Przedmiar.
 • Załącznik Nr 5 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.