• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Informacje

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej przy ul. Górna od W01 do W04
ul. Armii Krajowej 4 oraz przebudowy przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku Galerii Kamienna w Starachowicach.

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Zamawiający:

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

2. Przedmiot zamówienia:

Projekt budowlany dla przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na preizolowaną przy ul. Górna od W01 do W04
ul. Armii Krajowej 4 z częściową przebudową obecnej trasy oraz przebudowy kanałowego przyłącza na preizolowane w kierunku
do budynku Galerii Kamienna, ul. Kościelna 7 w Starachowicach z zachowaniem obecnej trasy.

- winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie którego inwestor będzie mógł zrealizować przedmiotowe zadanie.

Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. Uzyskanie i opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych.

2.2.Opracowanie kompleksowe dokumentacji projektowej w wersji papierowej w ilości jak poniżej oraz w wersji elektronicznej (1 szt.) składającej się z:

 • projektu budowlanego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, posiadającego wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. - 5 egz.,
 • przedmiaru robót - 2 egz.

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

2.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej.

2.4. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) - w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej.

2.5. Projektant zobowiązany będzie uzyskać w imieniu zamawiającego wszelkie niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia lub opinie, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

2.6. W przypadku kolizji przebudowywanej sieci ciepłowniczej z istniejącymi obiektami infrastruktury technicznej należy przewidzieć ich zabezpieczenie lub przebudowę.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną terenu a także uzgodnić szczegóły rozwiązania funkcjonalnego z Zamawiającym przed przystąpieniem do projektowania.

Założenia techniczne:

Przebudowywaną kanałową wysokoparametrową sieć ciepłowniczą od wymiennikowni W01 przy ul. Górnej 5b w kierunku do W04
ul. Armii Krajowej 4 wykonać z rur stalowych preizolowanych o sugerowanej średnicy 2 x DN 80, wyposażonych w system sygnalizacji alarmowej ze standardową izolacją cieplną i połączyć z istniejącymi preizolowanymi rurociągami ciepłowniczymi w rejonie ul. Kościelnej.

W ramach przebudowy istniejące przyłącza kanałowe DN 65 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 4 oraz do budynku Galerii Handlowej „Kamienna”, zastąpić przyłączami preizolowanymi DN 50. Instalacje alarmowe połączyć z istniejącymi.

Trasę sieci poprowadzić wykorzystując częściowo trasę istniejącego kanału ciepłowniczego, w którym znajdują się eksploatowane rurociągi wysokoparametrowe oraz nieczynne rurociągi centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zalecamy demontaż starych rurociągów w wykorzystywanym kanale.

Na sieci zastosować trójnikowe połączenie z zaworami odcinającymi z preizolowanym przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 3.

Pozostawić komorę między budynkami przy ul. Kościelnej 11 i Armii Krajowej 4 (rozgałęźna).

Zamówiona moc cieplna budynków obecnie zasilanych z przebudowywanego odcinka:
1) ul. Armii Krajowej 4 137,14 / 111,20 kW
2) ul. Kościelna 11 105,01 / 66,00 kW
3) ul. Górna 2 (sklep) 6,00 / - kW
4) ul. Górna 3 (dom) 42,10 / 7,29 kW
5) ul. Kościelna 7 – Galeria Kamienna 300,00 / - kW
Parametry sieci i przyłączy:
- dla sezonu grzewczego 131/66 °C ; 1,6 MPa,
- dla sezonu letniego 65/40 °C ; 1,6 MPa.
Ciśnienie dyspozycyjne w węźle cieplnym W01:
- w sezonie grzewczym ok. 207 kPa,
- w sezonie letnim ok. 74 kPa.
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia budynków Armii Krajowej 4 i Galerii Kamienna:
- w sezonie grzewczym ok. 185 kPa,
- w sezonie letnim ok. 71 kPa.
(powyższe warunki i założenia techniczne zostały ujęte także w załączniku nr 3)
Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji protokołem zdawczo - odbiorczym.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności.
 2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

c) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania cenowego (załącznik nr 1).

d) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z adnotacją: "OFERTA" oraz nazwą zamówienia.

e) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2)

f) Do projektów należy załączyć:

 • kserokopie uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych (ważnych na dzień przekazania projektu zamawiającemu) zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
 • oświadczenie projektantów a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań co najmniej w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – do 15. stycznia 2016 r.

Zmiana terminu możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od projektanta i niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielania zamówienia o czas trwania takiej sytuacji.

6. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca oferuje cenę netto i brutto obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w złotych polskich.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty publiczno-prawne.

7. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert:

Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - najniższa cena ofertowa.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym zapytaniu.

Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z adnotacją: "OFERTA" oraz nazwą zamówienia, w sekretariacie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, piętro II pok. 208,
w terminie do dnia 23 września 2015 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do siedziby ZEC po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Oferty zostaną otwarte w dniu 24.09.2015 r.

9. Informacji o zamówieniu udziela:

 1. Kierownik Działu Technicznego Joanna Adamczyk - Dziubińska – tel. (41) 274 80 53 wew. 204
 2. Inspektor ds. technicznych Edyta Banasik – tel. (41) 274 80 53 wew. 201

10. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 8 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

 • Wzór oferty.
 • Wzór oświadczenia.
 • Warunki i założenia techniczne.
 • Mapa sytuacyjna z przewidywaną trasą.