• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Informacje

Ochrona fizyczna obiektów należących do ZEC

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizację zadania:

"Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach"

1. Zamawiający:

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice; tel. (41) 274-80-53, fax (41) 274-78-46 e-mail: sekretariat@zecstar.pl

2. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Marta Zięba – Inspektor ds. Zamówień I Marketingu, Dział TT, Tel: 664 972 059

Informacji udziela się w dni robocze, w godzinach: 7:00 ÷ 14:00

Zamawiający ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.: "Ochrona fizyczna obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach" i zaprasza do składania ofert.

3. Zakres przedmiotu zamówienia.

Świadczenie na rzecz zamawiającego usług ochroniarskich na obiektach należących do ZEC.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Ochrona fizyczna obiektów należących do ZEC to jest: Kotłowni C01 przy ulicy Kościelnej 100, oraz Kotłowni C02 przy ulicy Ostrowieckiej 3 w Starachowicach przez jednego pracownika ochrony na każdym obiekcie.
 • Pod pojęciem ochrony fizycznej rozumie się stałą 24-godzinną obecność pracownika ochrony w określonym miejscu i czasie, legitymowanie osób wchodzących do budynków, niedopuszczanie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony.
 • Wykonanie dwóch podjazdów kontrolnych w godzinach nocnych, w różnych odstępach czasowych do obiektu ZEC przy ulicy Na Szlakowisku 8.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Miejscem wykonania Zamówienia są budynki wskazane w punkcie 4.
 • Zamówienie będzie wykonywane od 1 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 • Zamawiający wyklucza możliwość zlecania zamówienia podwykonawcom.

6. Warunki jakie musi spełnić Oferent:

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

2.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.3 Posiadają wiedze i doświadczenie, tj:. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, należycie wykonali, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują zamówienie, którego przedmiotem były 3 usługi polegające na ochronie osób i mienia oraz monitoringu sygnałów lokalnego systemu alarmowego wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej, którego wartość zamówienia wynosi co najmniej 4 500 złotych brutto miesięcznie.

4.4 Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- złożą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
- posiadają niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i wyposażenie ( centrum monitoringu z adresem, oznakowany samochód patrolu interwencyjnego).

5.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

7. Dokumenty jakie musi posiadać Oferent:

a) koncesje, zezwolenia lub licencja, tj. kopia koncesji MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,

b) wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia urządzeń technicznych i sprzętu ( adres centrum monitoringu, opis stacji bazowej, marka i nr rejestracyjny samochodu patrolu interwencyjnego) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

e) kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

f) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz właściwego ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert,

g) Referencje potwierdzające wykonanie podobnych usług,

UWAGA! Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

8. Składanie ofert (przygotowanie, terminy)

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

c) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania cenowego (Załącznik Nr 1).

d) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 2).

e) Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie.

Koperta adresowana na Zamawiającego powinna zawierać opis:

"Oferta na ochronę fizyczną obiektów należących do Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach” z dopiskiem: "Nie otwierać przed 20.10.2015 do godz.12.15"

f) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie ZEC, piętro II pok. 208, w terminie do dnia 20.10.2015r. do godz. 12.00

Oferty, które wpłynęły do siedziby ZEC po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice w dniu 20.10.2015r. o godzinie 12.15

g) Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 2 dni od doręczenia mu informacji o wyborze jego oferty.

9. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

10. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełnić Oferent.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków ofertę należy uzupełnić o następujące dokumenty:

10.1. Aktualny odpis z właściwego KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

10.2. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy Wykonawcy.

10.3. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

10.4. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Uwaga: Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 7 niniejszego zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

 • Załącznik Nr 1 – Formularz zapytania cenowego.
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 • Załącznik Nr 4 – Wzór Umowy.