• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku zlokalizowanego przy ul. Skalistej 27g w Starachowicach.

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku zlokalizowanego przy ul. Skalistej 27g w Starachowicach.

Przyłącze wykonane zostanie w technologii preizolowanej z zastosowaniem rur przewodowych pojedynczych stalowych wraz z izolacją cieplną o następujących parametrach:

  • max. temperatura pracy: 135°C;
  • max. ciśnienie robocze: 16 bar;
  • średnica nominalna DN25;
  • min. średnica rury osłonowej: 90 mm.

Dostawa do Magazynu Technicznego ZEC na koszt dostawcy.

Magazyn Techniczny ZEC ul. Ostrowiecka 3, 27-200 Starachowice, czynny w godz. 7-14.

3. Sposób przygotowania oferty:

  • wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  • zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty;
  • zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.09.2015r.

5. Sposób obliczenia ceny:

Oferent podaje cenę netto + VAT do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w złotych polskich.

6. Kryteria wyboru oferty z podaniem jej znaczenia (wagi) i oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę dostanie wybrany do realizacji zamówienia.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę zawierającą oznaczenie "Oferta na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku zlokalizowanego przy ul. Skalistej 27g w Starachowicach" należy złożyć w terminie do dnia 09.09.2015r. do godziny 14:00 w sekretariacie ZEC, piętro II, pokój 208 lub na adres: sekretariat@zecstar.pl

Niekompletne oferty lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym rozstrzygnięciu.

8. Osoby do kontaktu:

Joanna Adamczyk–Dziubińska – Kierownik Wydziału Technicznego – tel. 041 274 80 53 wew. 204
Małgorzata Rdzanek– Inspektor ds. technicznych– tel. 041 274 80 53 wew. 231

9. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 7 niniejszego zapytania ofertowego.