• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Plan połączenia z MZK

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek:

Spółka przejmująca:
Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Starachowicach z siedzibą w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200
Starachowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000061314,
NIP: 6640000035, REGON: 290021052, kapitał zakładowy: 12.036.000,00 (słownie:
dwanaście milionów trzydzieści sześć tysięcy 00/100) złotych - (zwana dalej również jako:„ZEC").

Spółka przejmowana:
Miejski Zakład Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Starachowicach, ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000171619, NIP: 6641913476, REGON:
292368067, kapitał zakładowy: 6.700.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy
00/100) złotych, (zwana dalej również jako: „MZK”).


2. Sposób łączenia

2.1. Połączenie ZEC i MZK nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. (połączenie przez
przejęcie), w drodze przeniesienia całego majątku MZK (spółki przejmowanej) na ZEC
(spółkę przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki
przejmowanej
 

Pliki do pobrania