• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Informacje

Odbiór sieci i przyłączy ciepłowniczych

I. ZASADY OGÓLNE

1.Odbioru dokonuje się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania sieci ciepłowniczej / przyłącza z dokumentacją techniczną i warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

 1. Nadzór nad wykonawstwem sieci ciepłowniczych / przyłączy sprawuje ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach. Nadzór ten jest obowiązkowy i wykonywany przez wyznaczonego pracownika ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach.

 2. Dokumentem końcowym zakończenia wykonania sieci ciepłowniczej preizolowanej / przyłącza jest protokół odbioru końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończonych pozytywnie etapów prac.

                                                                                                                            

II. DOKUMENTACJA ODBIOROWA (POWYKONAWCZA)

Odbiorów (zarówno nowo powstałych jak i wymienianych) sieci ciepłowniczych / przyłączy dokonuje się w oparciu o następujące dokumenty:

1.Decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego (w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę) / zgłoszenie robót budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego.

2.Uzgodniony z ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach projekt budowlany. Zmiany wynikłe w trakcie realizacji sieci muszą być również uzgodnione z ZAKŁADEM ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach.

3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (stanowiący załącznik w projekcie budowlanym).

4.Przekazanie terenu budowy w związku z rozpoczęciem realizacji budowy – załącznik nr 8 do nn. opracowania.

5.Oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową wraz z kopią zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego –                 o ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa).

6.Uwierzytelnione kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) uprawnień kierownika budowy – wymagane uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (wersja elektroniczna - skan dokumentów w plikach .pdf)

7.Dokumenty dopuszczenia do stosowania użytych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości użytkowych (zastępuje deklaracje zgodności), oceny techniczne (zastępuje aprobaty techniczne),

8.Protokół układania rur w wykopie (niwelacja dna wykopu, grubość i jakość podsypki piaskowej)  - załącznik nr 1 do nn. opracowania.

9.Protokoły badań nieniszczących złączy spawanych w zakresie:

a)100% badań magnetyczno – proszkowych (MT) lub penetracyjnych (PT) odgałęzień (dotyczy tzw. wcinek na gorąco do istniejących rurociągów)

 1. badań radiograficznych (RT)

 • min. 10% wszystkich spoin w miejscach dostępnych,

 • min. 50% spoin w miejscach trudnodostępnych,

 • 100% spoin w miejscach niedostępnych,

 • 100% spoin w złączach naprawianych

(w uzasadnionych przypadkach jako równoważne badaniom radiograficznym dopuszcza się badania ultradźwiękowe UT)

10.Protokół dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania – załącznik nr 2 do nn. opracowania.

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie normy PN-92/M-34031, jest dopuszczalne pominięcie próby, jeżeli złącza spawane między danymi odcinkami były sprawdzone metodą nieniszczącą (radiograficzną lub ultradźwiękową) w 100%.

11.Protokół odbioru zespołów złączy – załącznik nr 3 do nn. opracowania.

a) prawidłowość wykonania połączeń instalacji alarmowej (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń)

b) prawidłowość wykonania izolacji (mufowania) połączeń i ich szczelność wraz z wydrukiem zgrzewów – dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostałych muf tylko zapisy w dzienniku budowy.

12.Protokół kwalifikacji odcinka s.c. do zasypania – załącznik nr 4 do nn. opracowania

Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, punktów stałych, studzienek zaworowych, odsłoniętych powierzchni czołowych pianki PUR. Usunięcia z wykopu kamieni, zanieczyszczeń i resztek budowlanych.

13.Protokół końcowy odbioru odcinka – załącznik nr 5 do nn. opracowania.

Sprawdzenie wykonania zasypki oraz ułożenia taśmy ostrzegawczej.

14.Protokół odbioru systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń) – załącznik nr 6 do nn. opracowania.

15.Projekt powykonawczy (wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy).

16.Dziennik budowy – (o ile jest wymagany) kopia stron dziennika budowy dotyczących wykonania sieci/przyłączy ciepłowniczych.

17.Powykonawczy schemat montażowy sieci sporządzony i podpisany przez wykonawcę sieci ciepłowniczej, z naniesionymi długościami oraz zaznaczonymi wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne).

18.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu liniowego z projektem w skali 1:500 (Ustawa Prawo Budowlane art. 57 ust.1 pkt. 5).

19.Oświadczenie Kierownika Budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym (i/lub ze zmianami dokonanymi w dokumentacji projektowej – w przypadku tym oświadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru – jeżeli został ustanowiony), warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

b) o utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji budowy i sposobie jej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) o zagęszczeniu gruntu,

d) o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku.

20.Protokół odbioru końcowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – załącznik nr 7 do nn. opracowania.

21.Protokół przekazania terenu po zakończeniu budowy – załącznik nr 9 do nn. opracowania

22.W przypadku zadań opartych o pozwolenie na budowę

a) zawiadomienie o zakończeniu budowy potwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach o braku sprzeciwu (w razie zmian nie odstępujących                        w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis),

b) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – jeśli realizowane zadanie nie obejmuje całego zakresu pozwolenia na budowę.

 

III. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

W trakcie realizacji sieci ciepłowniczych/przyłączy w ramach nadzoru technicznego Inspektor Nadzoru i/lub upoważniony pracownik ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach winni uczestniczyć w następujących komisjach:

·wprowadzenia na budowę,

 • układania rur w wykopie (niwelacja dna wykopu i podsypka piaskowa),

 • badanie jakości i połączeń spawanych rurociągów sieci,

 • próba ciśnieniowa rurociągów,

 • wykonanie i badanie instalacji sygnalizacyjnej,

 • mufowanie oraz izolacja połączeń spawanych,

 • wykonanie stref kompensacyjnych,

 • wykonanie i zagęszczenie zasypki pisakowej, oznaczenia taśmą ostrzegawczą,

 • odbiór częściowy i końcowy,

 • przekazanie do eksploatacji.

 

Pliki do pobrania