• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

O.W.T. zabezpieczeń ciepłociągów ZEC sp. z o.o. w Starachowicach

Ogólne warunki techniczne i wymagania do uzgodnień branżowych dotyczących zabezpieczenia istniejących ciepłociągów należących do ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach

W zakresie zabezpieczenia istniejących sieci / przyłączy ciepłowniczych informujemy, że:

 

1)         Odnośnie dróg, ciągów pieszo – rowerowych, parkingów i zieleni

1.1. W przypadku wykonywania modernizacji lub niwelacji wysokościowej terenu pod budowaną             / przebudowywaną drogą, ciągiem pieszo - rowerowym lub parkingiem, minimalne przykrycie sieci ciepłowniczej (głębokość zalegania pod nawierzchnią terenu) mierzone od góry kanału (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej) lub wierzchu rury osłonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno wynosić:

- minimum 0,4 m dla ruchu pieszego, rowerowego;

- minimum 0,6 m dla ruchu samochodów osobowych maks. do 3,5 t;

- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciężarowego;

z uwzględnieniem konstrukcyjnych, niezbędnych wymagań wytrzymałościowych zarówno dla sieci ciepłowniczej / kanału ciepłowniczego jak i dla nawierzchni drogi. Szczególnie dotyczy to przypadków skrzyżowań lokalizacyjnych dróg z rurociągami ciepłowniczymi, które były wcześniej projektowane i ułożone w terenach zielonych lub nie objętych ruchem samochodowym.

Nie wyrażamy zgody na lokalizowanie miejsc postojowych / najazdów / dróg                                       na kompensacjach sieci ciepłowniczych oraz trójnikach (odejściach) przyłączy, które stanowią newralgiczne miejsca rurociągów ciepłowniczych i są najbardziej narażone na awarie.

 

1.2. W przypadku braku ww. minimalnego przykrycia nad istniejącymi rurociągami ciepłowniczymi, należy wykonać projekt zabezpieczeń ciepłociągu i uzgodnić z ZEC przed rozpoczęciem robót.

Projekt zabezpieczenia powinien zawierać:

- opis techniczny,

- ważne uzgodnienia branżowe, obejmujące miejsce skrzyżowania,

- spis rysunków,

- rysunki miejsca skrzyżowania:

•   plan sytuacyjny,

•   profil,

•   rysunki szczegółowe projektowanego zabezpieczenia.

 

1.3.      Dla lokalnych dróg osiedlowych o małym natężeniu ruchu samochodowego w zależności                      od głębokości ułożenia sieci ciepłowniczej, dopuszcza się zastosowanie nad ciepłociągami rur ochronnych lub płyt odciążających.

 

1.4.      Dla dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego nad rurociągami ciepłowniczymi preizolowanymi zaleca się zastosowanie stalowych grubościennych rur ochronnych, zabezpieczonych antykorozyjnie. W uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z ZEC dopuszcza się zastosowanie betonowych płyt odciążających, układanych nad rurociągami przy zachowaniu konstrukcyjnych, niezbędnych wymagań wytrzymałościowych zarówno dla rurociągów ciepłowniczych jak i nawierzchni drogi. Nowo projektowane / przebudowywane drogi / miejsca parkingowe / ciągi pieszo - rowerowe położone bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą należy wykonać z rozbieralnej nawierzchni.

 

1.5.      Nie należy lokalizować trasy nowych pasów drogowych i najazdów parkingowych równolegle                      (po trasie) nad istniejącymi sieciami ciepłowniczymi, z wyjątkiem tras poprzecznych.

1.6.    W przypadku napotkania na trasie planowanej inwestycji komór ciepłowniczych, należy rozważyć możliwość zlokalizowania istniejących komór w wydzielonym pasie zielonym (poza ruchem samochodowym). Oznacza to, że nie wyrażamy zgody na lokalizację dróg / stanowisk parkingowych na ewentualnych komorach ciepłowniczych. Do komór musi być zapewniony stały dostęp, wynikający z ich obsługi. Włazy do komór nie mogą być zastawiane (blokowane) przez parkujące / jeżdżące samochody.

 

1.7.    W przypadku wystąpienia na trasie planowanej inwestycji zaworów preizolowanych, należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem odpowiednią konstrukcją osłonową, oraz w razie zmiany rzędnych wysokościowych po przeprowadzonej inwestycji, wyregulować skrzynki uliczne / studnie, doprowadzając do poziomu terenu, w celu zachowania ich dotychczasowej użyteczności. Osadzenie skrzynek / studni powinno się odbyć w taki sposób, by uniemożliwić ich przemieszczanie pod wpływem czynników zewnętrznych, np. samochodów itp., zważając by beton nie przedostał się do zaworów i rurociągów tworząc punkt stały, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia sieci ciepłowniczej. Prace przy osadzaniu / regulowaniu wysokościowym skrzynek ulicznych / studni wykonywać tylko i wyłącznie pod nadzorem pracowników ZEC.

 

1.8.    Trasę projektowanego uzbrojenia należy tak lokalizować, aby liczba zbliżeń i skrzyżowań                   z preizolowanymi sieciami ciepłowniczymi była jak najmniejsza. Zaleca się planować skrzyżowania z sieciami ciepłowniczymi pod kątem zbliżonym do 90°. Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego nie może być większe niż 45°.

 

1.9.    Nad projektowanym uzbrojeniem, szczególnie w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi rurociągami ciepłowniczymi, stosować taśmy ostrzegawcze.

 

1.10.  W przypadku budowy / przebudowy kolidującej z inwestycją infrastruktury podziemnej nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów, ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje)                  na naszej sieci ciepłowniczej, oraz w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi normami  i przepisami.

 

1.11.  W przypadku rur preizolowanych prace ziemne należy prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.

 

1.12.  W przypadku sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej skrzyżowania                           z projektowanym uzbrojeniem rozwiązywać bez naruszania struktury budowlanej kanału ciepłowniczego i z zabezpieczeniem przed jego osunięciem.

 

1.13.  Nie wyrażamy zgody na lokalizację słupów oświetleniowych, podpór wiat przystankowych, nasadzeń zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (krzewów) bezpośrednio nad istniejącymi ciepłociągami.

 

ZEC uzgadnia zbliżenie lub prowadzenie projektowanego uzbrojenia podziemnego pod i nad istniejącymi rurociągami ciepłowniczymi pod warunkiem zachowania niniejszych wytycznych, obowiązujących przepisów i norm oraz uzgodnień z eksploratorami podziemnej infrastruktury.

 

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z ZEC oraz właścicielami podziemnego uzbrojenia, zmniejszenie wymaganych w wytycznych odległości do sieci ciepłowniczej poprzez zastosowanie dodatkowej ochrony ciepłociągu lub osłony obcego uzbrojenia w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań.

Jeśli rodzaj zbliżenia lub skrzyżowania uniemożliwia zastosowanie lokalnego zabezpieczenia, wówczas ZEC wydaje techniczne warunki przełożenia ciepłociągu. Warunki będą zawierać opis procedury regulującej sposób postępowania w przypadkach konieczności wykonania przełożenia istniejących sieci cieplnych wraz z wymaganiami dotyczącymi wykonania prac projektowych wg odrębnych wytycznych.

Niniejsze warunki mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do dokonania przebudowy rurociągów ciepłowniczych. Dokonanie przełożenia wymaga podpisania umowy między stronami określającego ich wzajemne prawa i obowiązki.

           

2)         Odnośnie chodników

2.1.      W przypadku wykonywania chodników przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego lub pieszo-rowerowego nad sieciami ciepłowniczymi kanałowymi bądź preizolowanymi zabezpieczenia nie są wymagane o ile odległość od góry kanału (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej) lub wierzchu rury osłonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych)  a spodnią warstwą wykonanej nawierzchni wynosi minimum 0,4 m.

 

2.2. W przypadku braku zachowania ww. minimalnego przykrycia nad istniejącą siecią ciepłowniczą należy wykonać projekt zabezpieczenia ciepłociągu i uzgodnić z ZEC przed rozpoczęciem robót.

 

2.3. Miejsca chodników położone bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą wykonać                         z elementów rozbieralnych.

 

3) Pozostałe uwarunkowania

3.1. Dokładne położenie naniesionych rurociągów ciepłowniczych należy ustalić za pomocą  urządzeń lokalizacyjnych lub przekopów kontrolnych wykonanych w terenie.

 

3.2. Przed przystąpieniem do planowanej inwestycji wykonawca ma obowiązek zgłosić                           z wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac, w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego                    ze strony ZEC.

 

3.3. Prace ziemne w rejonie naszych sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

 

3.4. Nowo projektowane / przebudowywane drogi / miejsca parkingowe / ciągi piesze i rowerowe położone bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą należy wykonać z rozbieralnej nawierzchni.

 

3.5. Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

 

3.6. Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych                w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Ponadto inwestor i właściciele nieruchomości, na których mają być prowadzone prace remontowe / modernizacyjne / budowlane:

- zapewnią pracownikom ZEC nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci ciepłowniczych  znajdujących się na przedmiotowych działkach, w celach związanych z bieżącą  eksploatacją                      i utrzymaniem urządzeń ciepłowniczych oraz usuwaniem awarii.

- zawiadomią ZEC o wszelkich dostrzeżonych awariach sieci ciepłowniczej położonych                               na przedmiotowych działkach.

- umożliwią przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych przekraczających zakres zwykłej eksploatacji sieci i wymagających zajęcia części dróg / miejsc postojowych / chodników / ciągów rowerowych w trybie pilnym bez potrzeby uzyskania potwierdzenia zgody.

- ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikające z umiejscowienia dróg osiedlowych / parkingów / ciągów pieszych i rowerowych na sieciach ciepłowniczych.

- koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym, wynikające z naruszenia lub  konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych                                  i parametrów technicznych pokrywa zarządca drogi.

 

Projekty budowlane należy uzgodnić z ZAKŁADEM ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8.

Pliki do pobrania