• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie ciepłownicze
  • 24h/7

Informacje

RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

         Niniejszy raport dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja odzysku energii w Starachowicach ”.

Projekt ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Ich realizacja umożliwi osiągnięcie poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i progu ilości odpadów dopuszczanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

Realizacja projektu będzie stanowiła modelowy przykład częściowej „samowystarczalności „energetycznej regionu” na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi dla sektora gospodarowania odpadami komunalnymi, co  ograniczy negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ryzyka zanieczyszczenia środowiska

Po zrealizowaniu projektu oczekuje się następujących wymiernych korzyści:

-  wykorzystanie całego potencjału energii z odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z Dyrektywą 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywą 27/2012  UE o efektywności energetycznej z 2012 r. 

-  zastąpienie 45 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła  z odpadów i zmniejszenie zużycia węgla oraz emisji CO2

- poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Starachowicach i możliwość przyłączenia się nowych odbiorców przy zachowaniu norm określonych wymaganych w prawie  budowlanym

- zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, których  składowanie jest prawnie zabronione . 

Pliki do pobrania