• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Informacje

Przygotowanie do sezonu grzewczego 2015/2016

Przygotowanie do sezonu grzewczego 2015 / 2016 r. ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach odbywało się w oparciu o:

 • wytyczne zawarte w art. 16 pkt. 3 Ustawy „Prawo energetyczne” z dn. 10 kwietnia 1997 r.
  z późniejszymi zmianami,
 • Strategię Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2011÷2020,
 • kierunki rozwoju gminy Starachowice „Planu zapotrzebowania w ciepło, energię i paliwa gazowe dla miasta Starachowice”,
 • Strategię rozwoju firmy na lata 2016 ÷ 2020,
 • Analizę strat ciepła systemu ciepłowniczego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach,
 • zaktualizowany bilans zapotrzebowania na ciepło według Programu Pracy Sieci Ciepłowniczej na sezon grzewczy 2015/2016 r. – zatwierdzony w lipcu 2015 r.

Stan przygotowań do sezonu grzewczego 2015/ 2016 gwarantuje osiągnięcie celów ustalonych w strategii rozwojowej zwłaszcza w zakresie:

 • zapewnienia możliwości pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców oraz utrzymania wysokiego stopnia bezpieczeństwa energetycznego,
 • podwyższania standardów jakościowych zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową
 • podniesienia efektywności energetycznej,
 • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w tym zwiększenia skuteczności odpylania,
 • obniżenia łącznych kosztów zaspokajania potrzeb energetycznych społeczeństwa lokalnego, minimalizację wzrostów cen i stawek opłat.

ZEC Sp. z o.o. eksploatuje dwie ciepłownie C-01 przy ul. Kościelnej 100 oraz C-02
przy ul. Ostrowieckiej 3 o łącznej mocy zainstalowanej 83,6 MW, pracujące na wspólną sieć. W eksploatacji znajduje się również kotłownia lokalna K01 przy ul. NMP (os. Łazy) o mocy 0,45 MW zasilana gazem i olejem opałowym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców, ZEC Sp. z o.o. utrzymuje zapas miału węglowego zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych. Na koniec września w Ciepłowni C01 przy ul. Kościelnej 100 zapas miału węglowego wynosi 13 471,49 ton, a w Ciepłowni C02 przy ul. Ostrowieckiej 3 zapas miału węglowego wynosi 1 933,61 ton. Razem zapas miału węglowego to 15 405,1 ton, co stanowi zapas na ponad wymagane 3 miesiące.

Zakład podpisał umowę z Kompanią Węglową na dostawę miału węglowego w ilości 20 000 ton. Od lipca do połowy września 2015 r. zrealizowano dostawy w ilości 7 500 ton . Zaplanowano dostawy: wrzesień 1500 ton, październik-grudzień 7500 ton, marzec 2016 – 3500 ton.

Zakład ma zapewnione dostawy gazu ziemnego dla kotłowni K-01 przy ul. NMP (os. Łazy) po podpisaniu umowy kompleksowej ze spółką EWE Polska. Zapas oleju opałowego w Kotłowni K-01 (osiedle Łazy) wynosi - 3950 l.

Źródła emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych eksploatowane w ZEC spełniają obowiązujące standardy emisyjne zgodnie z posiadanymi pozwoleniami środowiskowymi i nie powodują przekroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze oddziaływania zakładu.

Na 2015 r. zaplanowana jest modernizacja systemów odpylania na Ciepłowni C-02 w związku ze zmianą obowiązujących standardów w zakresie emisji pyłu z instalacji spalania paliw wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 r.

Zaprojektowano całkowicie nową instalację odpylania spalin z czterech kotłów WR-5, każdy kocioł będzie posiadać własną, samodzielną instalacje odpylania. Nowa instalacja zapewni obniżenie emisji pyłów w spalinach do poziomu < 100 mg/Nm3 spalin w przeliczeniu na 6% zawartości tlenu w spalinach (warunki standardowe).

Obecnie wykonano instalację odpylania dla kotła nr 2 i nr 3.

Termin realizacji całej inwestycji ustalono na dzień 30.11.2015 r.
Inwestycja jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wykonano prace remontowe Ciepłowni C-01:

 • Zakup i montaż nowej rozdzielni średniego napięcia 15/0,4 kV w celu zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną Ciepłowni C-01 na ul. Kościelnej 100.
 • Wymiana skorodowanych i przetartych blach na całej pow. bunkrów węglowych.
 • Remont wymurówek kotłów WR12m nr 2 i 4.
 • Remont wentylatora podmuchu kotła nr 2 wraz z wymianą wentylatora.
 • Remont odżużlaczy zgrzebłowych szt. 4.
 • Wymiana wykładziny bazaltowej przy wannach odżużlaczy zgrzebłowych kotłów nr 2, 3, 4
 • Remont zbiornika wody zapasowej /częściowa wymiana blach w dolnej części zbiorników i pokrycie ich od wewnątrz warstwą bitumiczną.
 • Naprawa, remont taśmociągu nawęglania.

Do wykonania prace remontowe na Ciepłowni C-02, w miesiącach październik-listopad :

 • Wymiana blach na kanałach spalinowych, zasuwach, kompensatorach spalin, odpylaczach cyklonów.
 • Wymiana taśmy gumowej na taśmociągu nawęglania.

ZEC posiada 32,063 km sieci ciepłowniczej w tym 22,659 km preizolowanej o pojemności zładu 1830 m3, 16,77 km niskoparametrowych sieci dystrybucyjnych w tym 5,656 km preizolowanych o pojemności zładu 1758 m3.

W systemie ciepłowniczym pracuje 317 węzłów w tym 214 należących do ZEC.

ZEC szczególną uwagę przykłada do utrzymania sprawnego systemu ciepłowniczego. Dla zapewnienia wysokich standardów świadczonych usług kontynuujemy wymianę sieci z tradycyjnej na preizolowaną oraz likwidujemy węzły grupowe na rzecz węzłów indywidualnych. Takie działanie pozwala na zmniejszenie strat energii cieplnej na przesyle w sieci i wymianie ciepła w wymiennikach indywidualnych.

W 2015 roku wykonano:

 • likwidację grupowego węzła cieplnego M03 przy ul. Na Szlakowisku 8, budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych – 240,5 mb w celu podłączenia 14 indywidualnych węzłów cieplnych w rejonie ul. Na Szlakowisku i ul. Piłsudskiego,
 • budowę sieci niskoparametrowej co i cw od wymiennikowni W01 przy ul. Górnej 5a do sieci niskoparametrowej przy ul. Górnej 15a,
 • Na wykonanie ww. inwestycji ZEC uzyskał współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 • likwidację węzła grupowego W08, trwa przenoszenie urządzeń do budynku W01
  przy ul. Górnej 5a,
 • likwidację grupowego węzła W02 przy ul. Żeromskiego 2, wybudowano wysokoparametrowe przyłącza cieplne do budynków ul. Słoneczna 16, 18, 20 i Żeromskiego 4 wraz z węzłami cieplnymi – 5 szt.
 • likwidacja węzła grupowego M09 przy ul. Mrozowskiego 7b, nastąpi po wybudowaniu przyłącza cieplnego do budynku ul. Konstytucji 3-go Maja 27 i dwóch węzłów indywidualnych.

Na zlecenia zewnętrzne wykonano:

 • instalacje ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych: ul. Na Szlakowisku 7, 9,
 • węzły indywidualne : Pawilon Handlowy Na Szlakowisku 11a, budynki mieszkalne ul. Majówka 3, 5, 7.

ZEC planuje dalszą modernizację sytemu ciepłowniczego oraz nowe podłączenia odbiorców centralnej ciepłej wody, co wpłynie na dociążenie hydrauliczne sytemu ciepłowniczego.

W dniu 1 października 2015r. uruchomiono produkcję ciepła w Ciepłowni C-01 i zatrzymano produkcję ciepła w Ciepłowni C-02 rozpoczynając tym samym nowy sezon grzewczy 2015/2016.